air show nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air show nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air show giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air show.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air show

    * kinh tế

    triển lãm hàng không