air seasoning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air seasoning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air seasoning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air seasoning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air seasoning

  * kinh tế

  sự phơi

  sự sấy ngoài trời

  * kỹ thuật

  sự phơi khô ngoài trời

  cơ khí & công trình:

  sự hóa già không khí

  sự sấy không khí