air seasoned wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air seasoned wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air seasoned wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air seasoned wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air seasoned wood

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gỗ phơi khô ngoài trời