air ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air ring

    * kỹ thuật

    ống tuần hoàn khí