air pressure test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air pressure test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air pressure test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air pressure test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air pressure test

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự thử (bằng) khí nén