air pick hammer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air pick hammer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air pick hammer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air pick hammer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air pick hammer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    búa khoan dùng khí nén

    máy khoan dùng khí nén