air jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air jack

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kích kiểu khí nén