air intake cooler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air intake cooler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air intake cooler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air intake cooler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air intake cooler

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    giàn làm lạnh không khí vào