air hydraulic accumulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air hydraulic accumulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air hydraulic accumulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air hydraulic accumulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air hydraulic accumulator

    * kỹ thuật

    bộ tích thủy-khí lực