air handing block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air handing block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air handing block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air handing block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air handing block

    * kỹ thuật

    phòng điều không

    điện lạnh:

    blốc điều hòa không khí