air freezing tunnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air freezing tunnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air freezing tunnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air freezing tunnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air freezing tunnel

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hầm kết đông không khí