air force academy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air force academy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air force academy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air force academy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • air force academy

    an academy for training air force officers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).