air film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air film

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    màng không khí