air dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air dome.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air dome

    * kỹ thuật

    đệm gió

    hộp gió

    nắp gió