air cooler fan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air cooler fan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air cooler fan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air cooler fan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air cooler fan

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    quạt dàn lạnh không khí

    quạt giàn lạnh không khí