air cooler entrance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air cooler entrance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air cooler entrance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air cooler entrance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air cooler entrance

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cửa vào dàn lạnh không khí

    cửa vào giàn lạnh không khí