air cooled engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air cooled engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air cooled engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air cooled engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air cooled engine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    động cơ khí lạnh