air conditioning center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air conditioning center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air conditioning center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air conditioning center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air conditioning center

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trung tâm điều tiết không khí