air check tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air check tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air check tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air check tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air check tape

    * kỹ thuật

    băng kiểm tra phát