air case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air case.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air case

    * kỹ thuật

    áo khí

    cơ khí & công trình:

    hộp khí