air breathing engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air breathing engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air breathing engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air breathing engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air breathing engine

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    động cơ phản lực không khí