air block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air block

    * kỹ thuật

    y học:

    chẹn không khí