air bag restrain system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air bag restrain system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air bag restrain system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air bag restrain system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air bag restrain system

    * kỹ thuật

    ô tô:

    hệ giảm chấn bằng túi khí