air and gasoline mixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air and gasoline mixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air and gasoline mixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air and gasoline mixture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air and gasoline mixture

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hỗn hợp không khí và xăng