air (escape) cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air (escape) cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air (escape) cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air (escape) cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air (escape) cock

    * kỹ thuật

    van không khí