nồi tròn vung méo trong Tiếng Anh là gì?

nồi tròn vung méo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi tròn vung méo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi tròn vung méo

    * thngữ

    a square peg in a round hole