nồi cơm trong Tiếng Anh là gì?

nồi cơm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi cơm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi cơm

    pot of rice