nồi bung trong Tiếng Anh là gì?

nồi bung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi bung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi bung

    kind of big pot