nồi chố trong Tiếng Anh là gì?

nồi chố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi chố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi chố

    steamer, pot