nồi hông trong Tiếng Anh là gì?

nồi hông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi hông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi hông

    copper, ca(u) dron; boiler; steam boiler