nồi ba trong Tiếng Anh là gì?

nồi ba trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi ba sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi ba

    cooking pot for three men

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi ba

    cooking pot for three men