nồi cất trong Tiếng Anh là gì?

nồi cất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi cất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi cất

    alambic, still

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi cất

    alambic, still