nồi chõ trong Tiếng Anh là gì?

nồi chõ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi chõ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi chõ

    earthenware pan in a double boiler

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi chõ

    earthenware pan in a double boiler