nồi niêu trong Tiếng Anh là gì?

nồi niêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi niêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi niêu

    post and pans; folksong tune (điệu nồi niêu)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nồi niêu

    Post and pans

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi niêu

    post and pans