nồi chó trong Tiếng Anh là gì?

nồi chó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi chó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi chó

    steamer

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nồi chó

    Steamer

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi chó

    steamer