nồi đất nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

nồi đất nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi đất nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi đất nhỏ

    * dtừ

    pipkin