nồi đồng trong Tiếng Anh là gì?

nồi đồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi đồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi đồng

    pan made of copper

    nồi đồng cối đá heavy-duty, material or machine designed to stand hard ware or intensive and rough use