nồi mười trong Tiếng Anh là gì?

nồi mười trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi mười sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi mười

    a cooking pot for ten men

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi mười

    a cooking pot for ten men