nồi đáy trong Tiếng Anh là gì?

nồi đáy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi đáy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi đáy

    steamer support

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi đáy

    steamer support