nồi da nấu thịt trong Tiếng Anh là gì?

nồi da nấu thịt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi da nấu thịt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi da nấu thịt

    * ttừ

    internecine