nồi nước trong Tiếng Anh là gì?

nồi nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi nước

    steam boiler