nồi rang trong Tiếng Anh là gì?

nồi rang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi rang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi rang

    roasting pot; frying-pan, pan

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nồi rang

    Roasting pot

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi rang

    roasting pot