nồi hơi trong Tiếng Anh là gì?

nồi hơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi hơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi hơi

    boiler

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nồi hơi

    boiler

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi hơi

    boiler