nồi đất trong Tiếng Anh là gì?

nồi đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi đất

    earthen pot