nồi nào úp vung nấy trong Tiếng Anh là gì?

nồi nào úp vung nấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi nào úp vung nấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi nào úp vung nấy

    every jack has his jill