nồi hấp chạy điện trong Tiếng Anh là gì?

nồi hấp chạy điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi hấp chạy điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi hấp chạy điện

    electric autoclave