nồi đựng nước xương hầm trong Tiếng Anh là gì?

nồi đựng nước xương hầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi đựng nước xương hầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi đựng nước xương hầm

    * dtừ

    stock-pot