nồi nhôm trong Tiếng Anh là gì?

nồi nhôm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi nhôm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi nhôm

    aluminium pan