nồi cơm điện trong Tiếng Anh là gì?

nồi cơm điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nồi cơm điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nồi cơm điện

    multi rice cooker

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nồi cơm điện

    multi rice cooker