lời xì xào bậy bạ trong Tiếng Anh là gì?

lời xì xào bậy bạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời xì xào bậy bạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời xì xào bậy bạ

    * dtừ

    whispering